Benchmarking

Czym jest Benchmarking

Benchmarking to określenie oznaczające pewną praktykę która ma swoje zastosowanie w zarządzaniu. Benchmarking innymi słowami można określić jako porównanie lub analiza porównawcza, bywa też określany jako badania porównawcze. Zazwyczaj Benchmarking to porównanie działań, procesów, czynności wykonywanych we własnym przedsiębiorstwie do firm które lepiej sobie radzą na rynku.

Marketing: 

Dlaczego benchmarking jest ważny dla firmy? 

Benchmarking to proces mierzenia wyników firmy w stosunku do konkurencji i poziomu rozwoju firmy. Podmioty gospodarcze analizują wyniki, aby zmierzyc swój sukces i lepiej zrozumieć, jak funkcjonują w stosunku do szerokiej konkurencji.  

Dlaczego benchmarking jest ważny dla firmy? 

Marketing: 

Efekty benchmarkingu

Stworzyć po analizie prównawczej nową krzywą wartości na rzecz klienta · Nowa logika widzenia produktu czy usług polega na postrzeganiu ich jako wartości świadczonej na rzecz klienta – innymi słowy: w dobie konkurencji monopolistycznej, kiedy wiodące koncerny sprzedają takie same lub pokrewne wyroby, o przewadze strategicznej stanowi tzw. Wartość dodana (value added). Aktualnie obowiązujące standardy: etyczna wartość dodatkowa, ekologiczna wartość dodatkowa, a także inne cechy związane z np. marketingową analizą poziomów produktu.

Marketing: 

Istota benchmarkingu

Porównywanie się z najlepszymi, najczęściej z liderem w branży, swoim „alter ego” (lepszym „ja”), · Szukanie mocniejszych od nas stron lidera w celu polepszenia jakości naszych słabych punktów (produktów, usług) i dorównania liderowi · Istotą benchmarkingu jest znalezienie punktu odniesienia, wzorca,którym może być lider w branży · Porównywanie procesów, produktów, usług z ich odpowiednikami u najlepszych konkurentów · Ciągła ocena produktów, usług i metod danego przedsiębiorstwa w świetle osiągnięć konkurentów lub liderów danej branży · Uczenie się od innych · Przedmiotem porównań mogą być

Marketing: 

Benchmarking strategiczny

Benchmarking strategiczny jest jak dotąd niezbyt obszernie opisany w literaturze. Co więcej, część autorów nawet go nie wymienia w swoich klasyfikacjach . Do tych, którzy omawiają ten rodzaj benchmarkingu, należy G. H. Watson. Według niego, benchmarking ten stanowi aplikację procesu benchmarkingowego na poziomie strategii. Ten rodzaj benchmarkingu polega na systematycznej obserwacji i wyborze alternatywnych strategii, wdrażaniu tych strategii oraz poprawie wyników działania.

Marketing: 

Benchmarking wyników

Jest to najprostszy rodzaj benchmarkingu. Stosowanie go ogranicza się tylko do porównania danych i wyników działania (np.: kosztów, jakości, liczby braków, wskaźników finansowych itp.) naszego przedsiębiorstwa z innymi. Najczęściej mogą to być przedsiębiorstwa konkurencyjne lub, co w ostatnim okresie zyskuje na znaczeniu, przedsiębiorstwa wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej. Zjawisko łączenia się firm przybiera ostatnio na sile. Według W. Frąckowiaka w gospodarkach krajów najwyżej rozwiniętych cyklicznie występuje nasilenie zjawisk fuzji i przejęć.

Marketing: 

Benchmarking funkcjonalny

Ten rodzaj benchmarkingu sprowadza się do konfrontowania własnych wyrobów, usług czy procesów wykonywania zadań z ich odpowiednikami w najlepszych przedsiębiorstwach bez względu na charakter prowadzonej przez nich działalności. Celem tego procesu jest rozpoznanie wzorca idealnego postępowania bez względu na miejsce, w którym on występuje. Benchmarking funkcjonalny przewiduje prowadzenie analiz i porównań przebiegów procesów pracy, metod realizacji funkcji (np.

Marketing: 

Rodzaje benchmarkingu

W ciągu ponad dziesięciu lat od pojawienia się terminu benchmarking w literaturze z zakresu organizacji i zarządzania, termin ten nabrał wielu znaczeń, bowiem w wyniku ewolucji pojawiło się wiele odmian i typów benchmarkingu. Podrozdział ten będzie próbą możliwie dokładnego przedstawienia wszelkich rodzajów benchmarkingu od najbardziej znanych do mniej popularnych, jak i podejściem w kierunku uporządkowania terminologii benchmarkingowej. Amerykańscy pionierzy benchmarkingu G. J. Balm i R.C.

Marketing: 

Etymologia i definicje benchmarkingu

Według Z. Martyniaka [24] pojęcie benchmarking wywodzi się z topografii, gdzie oznacza wartości orientacyjne (kierunkowe), które w zasadzie należałoby utożsamić z wzorcami. Wśród informatyków słowo to oznacza porównanie własności i funkcji kalkulatora lub programu ze specjalnie do tego celu przygotowanym oprogramowaniem, a wskazującej, o ile nowy program jest lepszy od standardowego i w których funkcjach.

Marketing: 

Geneza benchmarkingu

Szukając korzeni benchmarkingu należałoby cofnąć się głęboko w historię ludzkości. Benchmarking jest metodą, która bazuje na dokonywaniu porównań. Można stwierdzić, że porównania towarzyszyły człowiekowi od samego początku jego istnienia. Poprzez obserwację otoczenia człowiek dokonywał oceny swojej pozycji w społeczności w wielu różnych aspektach. Porównania i wynikające z nich oceny najczęściej dawały przykre uczucie nierówności, ale to uczucie stawało się bodźcem do rozwoju.

Marketing: 

Strony