Definicje

Wskaźniki ROA oraz ROE

W niniejszym artykule krótko opisano powszechnie znane w środowisko ekonomicznym wskaźniki ROA oraz ROE,

ROE to wskaźnik rentowności kapitału własnego. Z języka angielskiego return on equity. Innymi słowy ROE to rentowność kapitału własnego. Jego zastosowanie pozwala odpowiedzieć na pytanie jaką ilość zysku udało się osiągnąć z tytułu wniesionych kapitałów własnych.

Wzór stosowany do obliczenia ROE to iloraz zysku netto w stosunku do kapitału własnego. Wynik jest wyrażony w procentach, w skali od 0  do 100.

Marketing: 

ROI

Czym jest ROI i dlaczego tak często się spotykamy z tym pojęciem? Dlaczego akurat ten wskaźnik osiągnął tak dużą popularność? Spróbujemy zwięźle odpowiedzieć na te pytania w tym krótkim artykule.

Marketing: 

Wydatek

Oznacza każdy rozchód środków pieniężnych, z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi oraz w związku z regulowaniem różnych z

Marketing: 

Strony