Zagadnienia

Formy prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw są charakterystyczne dla ustawodastwa przyjętego w kraju.

W Polsce prawo handlowe reguluje spółki prawa handlowego w kodeksie spółek handlowych. Rozróżnia się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych należy spółka jawna, partnerska, komandydtowa, komandytowo akcyjna. Natomiast spółki kapitałowe zostały podzielone na dwie formy prawne tj. spółka z orgniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Marketing: 

Style kierowania zespołem

Sposób w jaki przełożony kieruje zespołem to szerokie zagadnienie, które doczekało się licznych publikacji i teorii naukowych. W związku z tym wyróżniono kilka stylów kierowania które opisują sposób zarządzania zespołem. Najpopularniejszy podział został zaproponowany przez Lewina-Lipitta White’a. Rozróżnił on styl autokratyczny, demokratyczny oraz nieingerujący.

Styl autokratyczny mówi o osobie która sama ustala strategie działania, ustala i dzieli zadania pomiędzy pracowników. Polecenia przekazuje w formie nakazu.

Marketing: 

Strony