Znaczenie kultury organizacyjnej dla rozwoju firmy

Kultura organizacyjna jest to osobowość danego przedsiębiorstwa. Każda organizacja ma określony styl, charakter, specyfikę funkcjonowania, , która w bardzo dużym stopniu wpływa na to co dzieje się w jej wnętrzu jak i w otoczeniu zewnętrznym.
kultura organizacyjna przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, w ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów, zorganizowania hal produkcyjnych i biur, w wyposażeniu i estetyce wnętrz.
Kultura organizacyjna jest wszechobecna, jest nieodłącznym elementem stosunków międzyludzkich, jest obecna w organizacji jako całości i w jej poszczególnych częściach
Kultura organizacyjna spełniać może wiele funkcji:
¨ dotyczących problemów związanych z dostosowaniem zewnętrznym:
- umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji oraz identyfikację podstawowego celu organizacji przez jej uczestników
- umożliwia integracje uczestników
- umożliwia integrację wokół środków przyjętych do realizacji celów firmy oraz zwiększenie zaangażowania uczestników
- oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów, dzięki czemu jednostki i grupy są wstanie zgodzić się co do tego, czy cele zostały zrealizowane w jakim stopniu
- umożliwia ulepszanie środków i przeformułowanie celów
Dzięki kulturze uczestnicy są w stanie wspólnie wypracowywać strategię zmiany, rozwoju oraz kierunki i sposoby doskonalenia organizacji
¨ dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem wewnętrznym:
- oferuje wspólny język i aparat pojęciowy, tak aby współpracownicy mogli się bez problemu porozumiewać
- definiuje granice grupy, kryteria przyjęcia i odrzucenia
- wyznacza zasady władzy i kryteria statusu
- zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa i afiliacji
- zawiera kryteria nagradzania i karania
- oferuje ideologię
Główną funkcją kultury organizacyjnej jest ograniczenie niepewności. Funkcje nastawione na zapewnienie zewnętrznego dostosowania pomagają zredukować niepewność wynikającą z funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu.
funkcje zapewniające integrację wewnętrzną pomagają uporać się z wewnętrzną niepewnością
Kultura organizacyjna oferuje podstawową, wspólną wizję świata, a także etyczny punkt oparcia. Zwiększa w ten sposób przewidywalność zachowań organizacyjnych. Dzięki kulturze kontrola zewnętrzna może być w znacznej mierze zastąpiona samokontrolą organizacji.
Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na uwarunkowania kultury organizacyjnej, zalicza się do nich:
1. Typ otoczenia (kultura narodowa, system wartości społeczeństwa, regionu, lokalny system wartości)
2. Typ organizacji (sytuacja rynkowa, produkty i technologie, branża)
3. Cechy organizacji (historia, wielkość, przywództwo, system administracji, struktura)
4. Cechy uczestników (wartości, postawy, wykształcenie, płeć, wiek, doświadczenie zawodowe i życiowe, więzi emocjonalne)

Bardzo ważną rolę dla rozwoju firmy spełnia doskonalenie kultury organizacyjnej. Potrzebne jest to, bo otoczenie ciągle się zmienia, a żeby istnieć na rynku konieczne jest dostosowywanie się do tych zmian. Jeżeli zmienia się mentalność odbiorców, sposób postrzegania określonej grupy produktów, należy zmienić również sposób przekazywania o nim informacji. Czasem wystarczy odpowiednio przeszkolić pracowników, aby posługiwali się np. innym językiem przekazywania informacji. Niekiedy należy zmienić całe systemy przywództwa, wynagradzania, awansów, tak aby pracownicy chcieli przyczyniać się do rozwoju organizacji, której część stanowią.
Klienci firm zwracają szczególną uwagę na atmosferę w nich panującą , na sposób komunikowania się pracowników i podejście do pracy. Jeżeli organizacja chce się rozwija i być postrzegana przez otoczenie jako nowoczesną i nadążającą za zmianami
Kultura organizacyjna wytycza i nadaje kierunek większości ważnych działań podejmowanych przez firmę. różne badania i obserwacje potwierdzają, że w zależności od panującej w przedsiębiorstwach kultury różna jest efektywność stosowania tych samych rozwiązań w zakresie zarządzania. Może być ona niezwykle pomocna w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa, ale może być też poważną przeszkodą w tym zakresie. Przedsiębiorstwa o silniejsze kulturze organizacyjnej zorientowane na zewnątrz tzn. nastawione na jak najlepszą obsługę klienta, są w istocie wrażliwsze na zmiany w otoczeniu i mogą szybciej się do nich przystosowywać, niż przedsiębiorstwa bez silnych kultur

Marketing: