Zagadnienia

Cechy charakterystyczne menedżera

Rola menedżera polega na planowaniu, organizowaniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, przewodzeniu i kontrolowaniu procesów zachodzących w organizacji. Polega ona również na tworzeniu relacji między zwierzchnikami a podwładnymi, prowadzeniu negocjacji, motywowaniu pracowników, rozwiązywaniu konfliktów, przetwarzaniu i rozprowadzaniu informacji, podejmowaniu decyzji w niejasnych sytuacjach, dokonywaniu podziału sil i środków.
Wg Mintzberga menedżerowie odgrywają dziesięć ról, które można podzielić na trzy kategorie:

Marketing: 

Strony